• … تفاوت آن سال‌ها با امروز این است که هر چند شهید و زخمی و بمباران نداریم، اما شدت فشارهای دشمن بیشتر است هرچند که آنها توفیقی کسب نکردند و نخواهند کرد. ما ایستاده‌ایم و مقاومت می‌کنیم."/٢ منبع: سایت وزارت نفت