• زنگنه، وزیر نفت، پس از مصاحبه مطبوعاتی اش در بهمن ماه امروز دوباره در مراسم اغاز عملیات اجرایی پتروشیمی اندیمشک این جملات را تکرار کرد: "از سال ۶٢ وزیر بودم و مسئولیت‌هایی به‌عهده داشتم. ما آن روزها را هم دیدیم، اما هیچ وقت فشار دشمن همانند امروز نبود …/١