• اگر شورا در اسفند ٩٦ مصوبه #برج_باغ را لغو نمیکرد،امسال حداقل ٦٠٠برج باغ بر زمین سبز می‌شد.
    ٦٢پرونده مطرح شده -بى استثناء-مواردیست که قبل از لغو مصوبه،تمام مراحل را طبق ضوابط وقت گذرانده اند و تمام عوارض را پرداخت کرده اند؛ بنابرین دارای حقوق مکتسبه اى بودند که نمیشد نادیده گرفت.