• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/15 ساعت 11:37

    برای چنین حجمی از پرسش و حرف و حدیث در ۵دقیقه نمی‌شود جواب داد و به آمارها و مستندات تکیه کرد. مگر مدعی معجزه باشی. یا که نه! به جای پاسخ و استدلال، بزنی به جاده‌ی همیشگی فرافکنی و توهین و تخریب و مسخرگی و سیاه‌نمایی منتقدان. که با این مدل و ایجاز شاید ۵‌دقیقه هم برایش زیاد باشد!