• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/14 ساعت 13:13

    برگ هایی خواندنی از کتاب «خاطرات و تألمات» دکتر محمد مصدق در جواب به بعضی از اظهارات شاه در کتاب «مأموریت برای وطنم»