• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/12/14 ساعت 21:53

    و در وقتى که المعز لدین الله بیامد در مقر سپاهسالارى از آن خلیفه بغداد بود.پیش معز آمد به طاعت و معز با لشکر بدان موضع که امروز قاهره است فرود آمد؛ و آن لشکرگاه را قاهره نام نهادند،چه آن لشکر آن جا را قهر کرد. #سفرنامه #ناصر_خسرو