• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/14 ساعت 11:18

    مدیریت قوه قضاییه بیش از هر چیز به دانش حقوق بویژه اشراف بر مبانی و موازین آیین دادرسی نیاز دارد؛ با التزام دادسراها، دادگاه و ضابطان دادگستری به موازین دادرسی عادلانه و احترام به حقوق اصحاب دعوا می‌توان اعتبار دادگستری را به عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» بازسازی کرد.