• شنل قرمزی فاسد گفته: ۱.۲۰۰میلیون فالوئرم را به خیابان می‌آورم و هزینه بازداشتم برای حاکمیت گران است! آخرین بار یک خواننده پاپتی مدعی شد با ۴میلیون فالوئرش رئیس‌جمهور تعیین می‌کند؛ اما گزینه حاکمیتی‌اش، باخت و آواره ترکیه شد! کاش هدایتی دنبال گزینه بهتری از فالوئر برای تهدید باشد!