• مازیار خسروی   k_maziar@

    1397/12/13 ساعت 05:58

    در یک‌سال گذشته، چندین روزنامه‌نگار به اتهام ارتباط با #آمدنیوز احضار، بازجویی و بازداشت شدند. مورد داشتیم که ۱۰۰ روز انفرادی کشید. می‌گویید از اول اشراف اطلاعاتی داشتید و برای خودشیفته‌ای روان‌پریش دام گذاشته بودید، قبول. شهامت اعتراف به اشتباه و انصاف عذرخواهی وجود دارد؟