• رضا باقری اصل   RezaBasl@

    1397/12/13 ساعت 15:49

    ما بهش میگیم جلسات«سری» و «بکلی سری» ابتدا نصف بدنت «سر» میشه و بعدش کل بدنت،