• اندیشه تشیع   kalamema@

    1397/12/12 ساعت 22:15

    #قرآن بر این حقیقت تأکید دارد که این کتاب تنها برای تلاوت نیست؛ بلکه هدف نهایی از آن ذکر و تدبر و انذار است.
    به این ترتیب باید قرآن در متن زندگی مسلمانان قرار داشته باشد و آن را برنامه زندگی خویش قرار دهند.

    #سبک_زندگی