• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/12 ساعت 20:20

    فردا در جمع استادان و دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز با موضوع «تحلیل وضعیت کنونی و ارائه تصویر آینده جامعه ایران» سخنرانی دارم.