• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/12/12 ساعت 03:56

    یکى از فرزندان امیرالمومنین حسین بن على(ص) که او را المعزّ لِدینِ الله گفته اند مُلک مغرب گرفته است تا اندُلُس و از مغرب سوى مصر لشکر فرستاده است،از آب نیل مى بایسته است گذشتن و بر آب نیل گذر نمى توان کردن: یکى آنکه آبى بزرگ است و دویم نهنگ بسیار در آن باشد. #سفرنامه #ناصر_خسرو