• رضا باقری اصل   RezaBasl@

    1397/12/12 ساعت 09:54

    وقتی به تغییرات فهرست ۵۰۰ شرکت برتر اونور دنیا نگاه میکردیم حرکت از شرکتهای صنعتی وبانکی ومالی به سمت شرکتهای فناوری مشهود بود. این اتفاق مبارک و تحول دیجیتال ایران بالاخره با حضور شرکتهای فناوری در اتاق رخ داد.