• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/12 ساعت 20:36

    شکایت اینجانب از رییس قوه قضاییه به خاطر تأخیر نامتعارف در تصویب آیین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام مصوب ۱۳۹۴ در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به جریان افتاد.