• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/12/12 ساعت 15:30

    این در حالی است که همچنین اعضای مجمع عمومی شورای المپیک آسیا، #صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان را بعنوان عضو هیات اجرایی این شورا انتخاب کردند. /سایت کمیته ملی المپیک