• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/12 ساعت 17:46

    به نماز خواندن میرحسین عزیز اشکالی نیست. اما انگار نمازگزاران پشت سر او چندان آشنا به آداب نماز نیستند. اقتدا به امامی که نشسته نماز می‌خواند! نماز یک رکعتی و یک سجده‌ای! عدم اتصال صف مامومین! و … چقدر شبیه نماز با کفش و بی‌وضو و مختلط دوستان در آخرین نمازجمعه مرحوم هاشمی است