• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/12 ساعت 15:04

    جناب آقای دکتر سروش تردید کرده‌اند که محمدرضاشاه دیپلم داشته یا خیر و عنایت نداشته‌اند که وی نه فقط بدون اتمام دبیرستان در خارجه و ‌بی‌دیپلم به دانشکده افسری ایران رفته و البته آن را هم ناتمام رها کرده که حتی چنان نابغه بوده که در سن یازده‌سالگی از سوی پدر به مقام سرهنگی رسیده!