• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/11 ساعت 23:48

    با وجودیکه عراق پس از جنگ با ایران، جنگ با کویت، جنگ با آمریکا، درگیر جنگ داخلی و جنگ با داعش شده و کشورمان در این مدت در امنیت بوده، ارزش دینار عراقی در برابر ریال ایران، پنجاه برابر بیشتر شده. واقعا چرا؟