• رضا دهقان، معاون امور توسعه و مهندسی شرکت نفت امروز گفت: «پیشرفت هر کدام از فازهای ۱۳و۲۲ تا۲۴پارس جنوبی حدود ۹۴ درصد است.انتظار می‌رود این فازها تا پیش ازنوروز به بهره‌برداری رسمی برسند.» آقای رییس جمهور این فازها کامل آماده نیست.لطفا پروژه نیمه تمام افتتاح نکنید! @Rouhani_ir