• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/11 ساعت 09:17

    اسفند مثل پنجشنبه است! گرچه قدری خسته. ولی معمولا شاد. اغلب امیدوار. ترکیب دلشوره و شعف به فردایی نامعلوم. چشم‌اندازی در مه. انتظاری برای معجزه. پر دادن خیال که در فروردین‌اش شبیه همان جمعه مطلوب، چقدر آشتی باشد و عشق باشد و … این‌ها. تکرار مکرر این زمزمه که: «یعنی می‌شود؟»