• ایرانیها این روزهاعلاوه بر #تحریم امریکا نگران تحریم‌دیگرند؛تحریم دسترسی به #اینترنت. محدودیت امروز #اپلapple ترس خفته کاربران وطنی رازنده کرد وزارت ارتباطات توضیح دادکه اقدام اپل محدودبه ایران نیست اما #ناظمی از تهیه لیست سیاه برای اپل آنسوی آبهاگله کرد https://t.me/Khabarha_nazarha/۲۱۶ …