• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/10 ساعت 12:21

    بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی … فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. به نیایشگاه زرتشتیان تهران آمده‌ای و استاد محمدعلی موحد در سالگرد دکتر فرهنگ مهر، حافظ می‌خواند