• محمد بلوچ زهی   mohamad_balochz@

  1397/12/10 ساعت 21:31

  این زیبا دختر #بلوچ را که خاطرتان هست؟
  همانی که موهایش را تیغ زدند بدلیل #خشکسالی تا صرفه جویی کنند در شستشو و مصرف آب.
  زلف بسیاری از #کودکان ما را با خود به یغما برد این خشکسالی!
  اما باز #باران آمد تا موی هیچ کودکی طعمه تیغ نشود وخشکسالی
  آرزو میکنم لبخند و زیبایی را برای کودکان.