• محمد بلوچ زهی   mohamad_balochz@

    1397/12/10 ساعت 21:31

    این زیبا دختر #بلوچ را که خاطرتان هست؟ همانی که موهایش را تیغ زدند بدلیل #خشکسالی تا صرفه جویی کنند در شستشو و مصرف آب. زلف بسیاری از #کودکان ما را با خود به یغما برد این خشکسالی! اما باز #باران آمد تا موی هیچ کودکی طعمه تیغ نشود وخشکسالی آرزو میکنم لبخند و زیبایی را برای کودکان.