• نماینده دادستان: حسین هدایتی با تبانی با مدیران بانک ۵۸۶ میلیارد تومان از وجوه بانک سرمایه را خارج نموده است./ایسنا #هدایتی