• #بزرگوار سر کلاس #خبرنویسی در پاسخ به اینکه استاد چرا نوشتن خبر تمرین نمی‌کنیم؟ فرموده‌اند: هنوز نوشتن #خبر برای شما زود است. همین که بدانید هفت‌تا #ارزش_خبری داریم و ۶ تا عنصر کافی است. سر امتحان هم همینا رو بنویسید در برگه!