• جایگزین مصوبه مخرب #برج_باغ امروز در شورا به تصویب رسید.
    طرح لغو برج باغ در شهریور ٩٦ ارایه شد؛ در اسفند ٩٦ به صحن آمد و «برج باغ» لغو شد؛ و امروز جایگزین آن، به تصویب رسید.
    در این سالها بخشى از باغهاى شهر به برج تبدیل شد، اما همچنان بخشى از گزند ساخت و ساز محفوظ مانده است.