• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/12/07 ساعت 22:15

    از نیل جوى هاى بسیار بریده‌اند و به اطراف رانده و از آن جا جوى هاى کوچک برگرفته‌اند و دولاب‌ها ساخته‌اند …. و همه دیه هاى ولایت مصر بر سر بلندى‌ها و تل‌ها باشد و به وقت زیادت نیل همه آن ولایت در زیر آب باشد دیه‌ها از این سبب بر بلندى‌ها ساخته‌اند تا غرق نشود. #ناصر_خسرو