• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/07 ساعت 07:00

    بیانیه رهبری: «فساد اگر در بدنه‌ی حکومتها عارض شود زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیت آنها است واین برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتراز مشروعیتهای مرسوم است بسیار جدی‌تر است» بویژه اگر با استناد به اختیارات ولی فقیه به فساد مشروعیت داده شود.