• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/07 ساعت 11:57

    از متن: این اواخر اختلافاتی بین آقایان ظریف و روحانی پیش آمد که در ماجرای دیروز دلگیری ایشان از عملکرد ر.جمهور به اوج رسید آقای ظریف به‌علت روحیه حساسی که دارند گاهی تصمیمات دفعی می‌گیرند اما بعدااز تصمیمات احساسی خود ناراحت می‌شوند و به دولت برمی‌گردد https://goo.gl/۴۱MsLG