• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/07 ساعت 01:39

    از ابتدای دولت ر.جمهور فعلی مرحوم هاشمی اصرار داشت آقای #واعظی وزیرخارجه شوند. خبر داشتید؟ آیا با استعفای آقای #ظریف (اگر جدی باشد) جا برای وی خالی می‌شود؟