• محمد تقی روغنی ها   RoghanihaT@

    1397/12/07 ساعت 08:46

    شادمانی آشکار اسراییل و عوامل و عناصر پیدا و پنهان برانداز از استعفای #ظریف @JZarif نشانگر نقش و تاثیر وزیر کارآمد و امیدآفرین کابینه در دفاع از منافع ملی است. امیدواریم ظریف همچنان بماند.