• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1397/12/07 ساعت 12:56

    آیا سناریوی #خاتمی - #هاشمی درحال تکراراست؟
    چرا #استعفای_ظریف درزمان حضور #بشاراسد رخداد و انعکاس این پیروزی را از بین برد؟
    واکنش بازار ارز و بورس و … به این #استعفا دلیلی برای ترساندن مردم از سایه جنگ و تاثیر گذاری بر روی انتخابات سال بعد نیست؟
    حس میکنم صداهای مشترکی بگوش میرسد