• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/05 ساعت 21:11

    با خستگی بسیار جامه‌دان بالای سرم را باز کردم. پروازم صبح خیلی زود بود و قبل از باز شدن فرودگاه ساعتی را پشت در لرزیده بودم. کلافه بودم و زیپ چمدان، بازی درآورده و بسته نمی‌شد. عصبانی آنقدر کشیدم که پاره شد. ناگهان فهمیدم تکه باقیمانده در دستم آشنا‌ نیست. چمدان خودم آن‌سوتر بود!