• قدرت اله نوروزی   IsfahanMayor@

    1397/12/05 ساعت 09:34

    مهندسان با نگاه صحیح به امروز و دیروز و با نگاه عمیق به فردا، تعهد، وجدان آگاه و مسئولیت اجتماعی خود را برای ساختن شهرهای بهتر و جوامع تاب آور به خدمت می‌گیرند. #روز_مهندس گرامی باد