• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/05 ساعت 19:24

    تذکر کتبی به وزیر راه و شهرسازی درباره سوء مدیریت در سازمان هواپیمایی ملی جمهوری اسلامی ایران