• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/12/05 ساعت 23:47

    آب نیل از میان جنوب و مغرب مى آید و به مصر مى گذرد و به دریاى روم مى رود و سرحدش که اول آنجا رسد اسوان گویند و از مصر تا آنجا سیصد فرسنگ باشد و بر لب آب همه شهرها و ولایت هاست و چون کشتى به شهر اسوان رسد از آنجا بر نگذرد چه آب از دره هاى تنگ بیرون مى آید و تیز مى رود. #ناصر_خسرو