• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/05 ساعت 22:26

    م ۶۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: #صندوق_توسعه_ملی باهدف تبدیل بخشی از عوایدناشی ازفروش نفت وگاز ومیعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت وگاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.