• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/05 ساعت 14:41

    مصرف مبلغ دو میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون یورو از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به شرح جدول زیر با یک کلیک تصویب شد! رییس به نمایندگان اجازه بحث نداد. #بودجه۹۸