• دم #ایسنا گرم که به: مولف کتاب «اقتصاد مقاومتی؛ تفسیر جهادکبیر» تریبون داده تا هرچقدر می‌خواد #مزخرف بگه. شنونده عاقله، خواننده بیش‌تر.