• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/04 ساعت 09:55

    به یادم هست که یک روز، همه جسور و شیردل شدیم آرتیست اول، تو فیلم حق وباطل موتور شبنامه چاقو، رفیق مترقی زن نیمه برهنه، توی حجاب شرقی هوای شوروشر بود، تو اون کوچه بن‌بست یکی گلوله می‌خورد، یکی قدّاره می‌بست همه شیفته وسرمست، تو رؤیا مونده دربست چه خوابها که ندیدیم، برادرخاطرت هست؟