• ۹.دیده‌ام مدرسی را که با بیزاری از دانشجو سخن می‌گوید. خب اشتباه شغل‌ت را انتخاب کرده‌ای #بزرگوار. اینجا شبیه اروپا یا آمریکایی که درس خوانده‌ای نیست؟ یعنی نادانسته برگشتی؟! استاد روانشناسی هستی و متوجه #وسواس_فکری ‌ات نیستی؟ پارانویای خویش را نمی‌بینی؟