• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/12/04 ساعت 18:30

    شهرابی فراهانی: #بازرسان در امور #مدیران اجرایی دخالت نکنند معاون سازمان بازرسی کل کشور: بازرسان نباید در امور مدیران اجرایی دخالت کنند یا دنبال مچ گیری از آنها باشند زیرا روحیه خدمت و تلاش و کار از مدیران گرفته می‌شود. /ایسنا