• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/12/04 ساعت 05:18

    رود نیل چون به نزدیک دریا مى رسد پراکنده در دریا مى ریزدبه شهرى رسیدیم که آنرا صالحیه میگفتند و کشتى‌ها بسیار میسازند و هریک را دویست خروار بار میکنند و به مصر میبرند،تا در دکان بقال میرود که اگر نه چنین بودى آذوقه آن شهر به پشت ستور نشایستى داشتن با آن مشغله که آنجاست #ناصر_خسرو