• رضا باقری اصل   RezaBasl@

    1397/12/03 ساعت 08:55

    تغییر دادن فرآیندهای نا کارآمد در بیان ساده و در اجرا سخت است. جایی که ساختارها و نیروی انسانی متصلب شده و فناوری در خدمت کارآمدی و #بهره‌وری قرار نمیگیرد. اما اگر #اراده #تغییر باشد میشود. خدا‌قوت