• خبرگزاری صدا وسیما   iribnewsFa@

    1397/12/03 ساعت 18:47

    دریادار سیاری در حاشیه #رزمایش دریایی ولایت ٩٧:
    تجهیزات و تاکتیک‌های ما داخلی و بومی هستند. تجهیزات نیرو‌های مسلح ما دیگر عاریه‌ای نیست چراکه معتقدیم سلاح عاریه‌ای، امنیت عاریه‌ای به دنبال دارد و فروشندگان این تسلحیات می‌توانند در بزنگاه، گلوگاه‌ها را بگیرند.