• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/12/01 ساعت 14:50

    #استیضاح #رئیس_جمهوری به مصلحت کشور نیست معاون پارلمانی رئیس جمهوری: طرح موضوع استیضاح رئیس جمهوری به مصلحت کشور نیست. تعداد امضا کنندگان این طرح بسیار کم است و هیچ تصمیم فراکسیونی در این باره وجود ندارد و چند نماینده صرفا به اراده و تشخیص خود این تصمیم را گرفتند. /ایسنا