• امروز #فرهیختگان در گزارشی ضمن بازخوانی تجربه موفق ادغام دو حوزه بازرگانی و صنعت در کشورهای توسعه‌یافته، به بررسی دلایل ناکارآمدی #وزارت_صمت از جمله تصدی‌گری و بنگاه‌داری، نحوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، کیفیت نظارت و میزان قانون‌گرایی پرداخته است. پیشنهاد می‌کنم مطالعه فرمایید.