• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1397/12/01 ساعت 10:58

    تعداد زنانی که در ایران تنها زندگی میکنند تقریبا دو برابر مردانی است که تنها زندگی میکنند. سهم #خانوار تک نفره دارای سرپرست #زن از کل خانوار تک نفره: ۶۶ ٪ سهم خانوار تک نفره دارای سرپرست مرد از کل خانوار تک نفره: ۳۴ ٪ (مرکز آمار)