• #مجری جوانِ بلندقد سیما فرمولی کشف کرده و گفته که #صداوسیما در کنار مردم است.
    برخلاف نظر غلط ایشان، کارشناسان و اهل فن منصف به هیچ وجه صداوسیما را بی طرف و در کنار مردم ایران نمی‌دانند.
    بعضی‌ها از گرانی‌ها آب گل آلود می‌سازند و از آن سوءاستفاده شخص و سازمانی می‌کنند.